Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CAR REPAIR OSS

 

1. Definities

In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:
1.1 Gebruiker: Car Repair Oss
1.2 Wederpartij: de natuurlijke- of rechtspersoon, dan wel zijn rechtsopvolger, ten behoeve van wie door of vanwege gebruiker diensten worden verricht, zaken worden geleverd, een werk tot stand wordt gebracht of enige andere rechtshandeling wordt uitgevoerd.
1.3 Consument: een wederpartij, natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.4 Object: de zaak waarop de offerte van gebruiker of de overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij betrekking heeft.
1.5 Consumentengeschil: een geschil tussen gebruiker en een consument.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten tussen gebruiker en wederpartij, alsmede op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts-) handelingen van gebruiker met, voor of jegens de wederpartij. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, blijven zij van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.3 Deze algemene voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven die, welke eventueel door de wederpartij worden gehanteerd. Voor zover nodig wijst gebruiker hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden van de wederpartij van de hand.
2.4 Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt vernietigd dan wel nietig of anderszins niet afdwingbaar blijkt, zal het eventueel wel rechtsgeldige gedeelte daarvan in stand blijven. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover maximaal rechtens toegestaan.
2.5 Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen gebruiker en wederpartij gesloten overeenkomst en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor, voor zover deze overeenkomst schriftelijk is vastgelegd.
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

3. Aanbod en offertes

3.1 Elk aanbod, waaronder nadrukkelijk elke offerte wordt verstaan, dat door gebruiker wordt gedaan, wordt geacht vrijblijvend te zijn gedaan, ook indien het aanbod een termijn voor aanvaarding inhoudt of anderszins uit het aanbod voortvloeit dat zij onherroepelijk is.
3.2 Indien uit de aard van het aanbod of uit het aanbod zelf geen termijn voor aanvaarding blijkt, dan is het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van het aanbod geldig.
3.3 Alhoewel gebruiker de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn offertes, waaronder begrepen prijslijsten, brochures en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen gebruiker en wederpartij kan (gaan) duiden, kunnen de uiteindelijk uit te voeren werkzaamheden dan wel de kosten daarvan hiervan afwijken, zet- en drukfouten nog voorbehouden. De gebruiker kan dan ook niet instaan voor de juistheid en volledigheid van hierin opgenomen gegevens.

4. Wijzigingen

4.1 Partijen kunnen slechts schriftelijk afwijkende voorwaarden of wijzigingen van de overeenkomst overeenkomen. Deze zullen geen deel uitmaken van deze algemene voorwaarden.
4.2 Indien tijdens het uitvoeren van werkzaamheden blijkt dat deze niet of niet geheel uitvoerbaar zijn vanwege de staat van het object, de onderdelen daarvan of de door de wederpartij ter beschikking gestelde zaken, zal de gebruiker de wederpartij daarvan op de hoogte brengen. Partijen zullen dan in onderling overleg bepalen of de overeenkomst dient te worden gewijzigd, voor zover geen relevante stelposten of verrekenbare hoeveelheden, zoals bedoeld in artikel 5, zijn opgenomen.

5. Prijzen

5.1 Indien de wederpartij consument is, gelden prijzen inclusief BTW en overige heffingen, tenzij door de gebruiker anders wordt vermeld. Indien de wederpartij geen consument is, gelden prijzen exclusief BTW en overige heffingen, tenzij door de gebruiker schriftelijk anders wordt vermeld.
5.2 Indien na het doen van een aanbod door gebruiker of na de totstandkoming van een overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van op- of aflevering en/of beëindiging van de werkzaamheden de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook, zijn gewijzigd, mag de gebruiker de prijs overeenkomstig aanpassen. Indien de prijswijziging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
5.3 Prijsverhogingen voortvloeiende uit een op verzoek van de wederpartij verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst, zijn voor rekening van de wederpartij.
5.4 Ter zake van de uitgevoerde werkzaamheden wordt door de gebruiker op verzoek van de wederpartij een gespecificeerde nota verstrekt. Indien vooraf een prijs is overeengekomen, wordt op verzoek van de wederpartij een schriftelijke specificatie van de werkzaamheden verstrekt.
5.5 De wederpartij dient eventuele bezwaren tegen enige nota of factuur binnen 10 dagen na ontvangst daarvan kenbaar te maken, op straffe van verval van rechten.

6. Betaling

6.1 Betaling dient te geschieden voor de op- of aflevering van het object, tenzij partijen anderszins zijn overeengekomen.
6.2 Indien betaling na de op- of aflevering van het object wordt overeengekomen, is de wederpartij verplicht de verschuldigde vergoeding of het resterende gedeelte te voldoen binnen veertien dagen na factuurdatum tenzij gebruiker een andere termijn specificeert in de factuur.
6.3 De vordering van gebruiker is evenwel terstond geheel opeisbaar, waarbij het verzuim van de wederpartij tegelijkertijd intreedt, indien:
a. de wederpartij een verzoek tot surséance van betaling indient of surséance van betaling is verleend, haar faillissement is aangevraagd of zij in staat van faillissement is verklaard of tot boedelafstand overgaat;
b. beslag op het geheel, dan wel een gedeelte van het eigendom van de wederpartij wordt gelegd;
c. de wederpartij haar bedrijf, of althans een wezenlijk deel daarvan, staakt, vervreemdt, aandelen daarin overdraagt aan een derde of op andere wijze voortzet.
6.4 Schulden van de wederpartij - ongeacht uit welke hoofde dan ook - dienen aan de gebruiker contant of via bancaire overschrijving te worden voldaan
6.5 De wederpartij wordt in de wederkerige overeenkomst met de gebruiker geacht als eerste te presteren. De prestatie van de gebruiker bestaat in dit verband uit op- of aflevering van het object.
6.6 Indien de wederpartij enig verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet is zij van rechtswege in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. De wederpartij (geen consument zijnde) is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als maand wordt beschouwd) over het verschuldigde bedrag tot aan de gehele voldoening daarvan, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval is de wettelijke rente verschuldigd tot aan de gehele voldoening van enig verschuldigd bedrag. Alle buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de wederpartij (geen consument zijnde). De wederpartij (geen consument zijnde) is aan buitengerechtelijke incassokosten 15% over het verschuldigde bedrag verschuldigd met een minimum van ad €150,00.
6.7 De consument is, wanneer zij enig bedrag niet tijdig voldoet, in verzuim. Deze consument is, vanaf het moment dat deze in verzuim is, buitengerechtelijke kosten en de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. De buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente zijn gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente. De buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd indien de consument na het intreden van het verzuim niet binnen 16 dagen na aanmaning, waarin de buitengerechtelijke kosten zijn aangezegd, alsnog het verschuldigde heeft voldaan
6.8 Indien gebruiker de wederpartij in rechte moet betrekken om nakoming van de overeenkomst af te dwingen, is de wederpartij gehouden alle in verband met de gerechtelijke procedure gemaakte kosten, zoals de kosten voor rechtsbijstand en raadslieden, te betalen indien gebruiker geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld. Onder voornoemde kosten worden mede begrepen de kosten van de vrijwaring.
6.9 Door de wederpartij gedane betalingen zullen eerst in mindering strekken van de verschuldigde kosten, vervolgens van de verschuldigde rente en ten slotte van de verschuldigde vergoeding.
6.10 Gebruiker heeft de bevoegdheid tot verrekening conform artikel 6:127 e.v. BW. De wederpartij heeft nimmer de bevoegdheid tot verrekening.

7. Akte van cessie

7.1 De vordering tot vergoeding op de verzekeraar door de opdrachtgever/koper kan aan de reparateur worden gecedeerd in gevallen door de reparateur te bepalen. In het geval dat de verzekeringsmaatschappij na akte van cessie toch betaalt aan de wederpartij, dan verplicht de wederpartij zich het gehele bedrag per omgaande aan gebruiker over te maken.
7.2 De wederpartij dient een deugdelijk bewijs van verzekering voor schade te tonen indien deze aanspraak wenst te maken op de mogelijkheid tot akte van cessie. Indien de wederpartij voor, tijdens of na de repartie blijkt, niet of onvoldoende verzekerd te zijn voor schade en in alle andere gevallen waarop lid 7.1 geen toepassing vindt, is de gebruiker gerechtigd contante betalingen te verlangen.

8. Levertijd

8.1 De door gebruiker vermelde (op-/af-)levertijd van het object is geen fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW maar een vrijblijvend opgegeven termijn.
8.2 Wijzigingen in de overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 4.1 en artikel 5.2, kunnen leiden tot overschrijding van eventueel voorafgaand opgegeven levertijden. In geval van wijziging wordt de levertijd geacht te zijn verlengd met een niet-fatale termijn naar verhouding met de overeengekomen wijzigingen.
8.3 Na het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden en kennisgeving daarvan door de gebruiker aan de wederpartij, dient de wederpartij het betreffende object binnen één week na verzending van de kennisgeving op te halen.
8.4 Indien de wederpartij niet aan de in lid 8.3 van dit artikel genoemde verplichting voldoet, is zij niettemin gehouden de verschuldigde prijs te betalen, als ware het object aan haar afgeleverd. In dat geval mag de gebruiker bovendien redelijke stallings- of opslagkosten bij de wederpartij in rekening brengen.

9. Aansprakelijkheid

9.1 De voertuigen die op ons terrein of in de werkplaats zijn gestationeerd zijn niet verzekerd tegen diefstal, brand of schade. Deze voertuigen worden gereden onder de verantwoordelijkheid en voor risico van de wederpartij. Ook bij reparaties verricht door onze mobiele servicedienst blijven de voertuigen onder de verantwoordelijkheid en voor risico van de wederpartij.

10 . Garantie

10.1 De gebruiker garandeert dat de door hem verrichte of aan derden uitbestede werkzaamheden naar goed vakmanschap worden uitgevoerd. Deze garantie wordt verleend gedurende vier jaar na op- of aflevering van het object, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
10.2 Ten aanzien van bij de werkzaamheden gebruikte zaken die niet door de gebruiker zelf zijn vervaardigd geldt de garantie en de garantietermijn, voor zover van toepassing, van de betreffende leverancier of fabrikant.
10.3 De in lid 1, 3 en 4 van dit artikel omschreven garantie geldt niet in het geval van:
a. gebreken die het gevolg zijn van een niet door of niet namens de gebruiker uitgevoerde behandeling en/of blootstelling van het object aan extreme omstandigheden, dan wel het gevolg zijn van niet door of niet namens de gebruiker bij uitvoering gemaakte constructiefouten met betrekking tot het object;
b. gebreken die zijn ontstaan door het gebruik van zaken, niet zijnde (oorspronkelijk onderdelen van) het object, die door de wederpartij aan de gebruiker ter beschikking zijn gesteld;
c. bij daglicht niet met het blote oog waarneembare kleurverschillen in de laklaag van het object;
d. aantasting van de laklaag van het object die is ontstaan:
- door een van buiten komende oorzaak;
- aan niet door de gebruiker aangebrachte of niet door de gebruiker bewerkte delen;
e. gebreken aan objecten die zijn ontstaan doordat door de gebruiker een nadere behandeling, in opdracht van of vanwege handelingen van de wederpartij, niet is uitgevoerd, terwijl deze nadere behandeling naar goed vakgebruik wel noodzakelijk was en waarvan de noodzaak door de gebruiker aan de wederpartij uiterlijk bij op- of aflevering van het object kenbaar is gemaakt;
f. zaken, dan wel werkzaamheden ten aanzien waarvan de gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk te kennen geeft, dat hij zich niet kan verenigen met een aan hem door de wederpartij voorgeschreven keuze van materialen, onderdelen en/of werkmethoden;
g. te bewerken zaken die zich in een staat bevinden die het onmogelijk maakt de aanwezige gebreken - waaronder corrosie - binnen het kader van hetgeen is overeengekomen afdoende te verhelpen of te verwijderen, alsmede wanneer de zaken niet in de onderneming van de gebruiker zijn voorbewerkt.
h. De garantiebepalingen zijn persoonsgebonden en derhalve niet overdraagbaar

 
';